Giỗ Tổ A Nan

Ngày 08-08 năm Bính Thân GIỖ TỔ ANAN Anan là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Khánh Hỷ. Sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo. Ngài là con vua Hộc Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột Đề Bà Đạt Đa, em con chú của…

Đọc tiếp