Hiếu hạnh

Mùa Vu Lan 2004 Hiếu hạnh không những được lý giải ở phạm vi đạo đức mà còn là nền tảng quan trọng trong cố kết truyền thống gia đình, trật tự xã hội, trình độ văn hóa của một dân tộc. Đây là bản chất người. Vì bổn phận…

Đọc tiếp

Bài 20: Huấn từ ngày tán hạ

Ba tháng chuyên tu Giới Định Tuệ. Thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tấn đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ 5 hạ phải y…

Đọc tiếp