Lựa chọn đường đi

Sách Thần Tăng chép: Gã Vinh Kha rượu thịt nặng nề. Một hôm đọc Vãng Sanh Truyện. Đọc xong một truyện, gật đầu một cái. Nhờ nhân lành này về sau đủ duyên tu hành. Nghe Phật A Di Đà dạy: “Mười năm nữa ngươi sẽ được vãng sanh”. Kha…

Đọc tiếp