Hiếu hạnh

Mùa Vu Lan 2004 Hiếu hạnh không những được lý giải ở phạm vi đạo đức mà còn là nền tảng quan trọng trong cố kết truyền thống gia đình, trật tự xã hội, trình độ văn hóa của một dân tộc. Đây là bản chất người. Vì bổn phận…

Đọc tiếp