Đầu thu 2004

Đầu thu 2004 Tây phương mỗi bước nở sen hoa Mở cửa khai đường, tạ Thích Ca Căn dặn khăng khăng không chi khác Một lòng nhớ Phật sớm về nhà. Tây phương dễ đến, đạo dễ thành Một niệm tinh chuyên liền vãng sanh Phụng khuyến mau mau lên…

Đọc tiếp

Bài 22: Cửu tưởng

Khi tắt thở, máu không được hấp dưỡng khí, chuyển thành màu đen, làn da xanh xám, tím bầm. Hơi hết ấm, thần thức không hiện hành. Không có sức chấp trì của thần thức, các tế bào vỡ tung, nước không còn bị ép, bật ra, toàn thân sưng…

Đọc tiếp