Ơn nghĩa Thầy

Ơn giáo dưỡng một đời nên tuệ mạng Nghĩa Tôn Sư muôn kiếp khó đáp đền Trăng Bát Nhã chiếu tan mây ngũ ấm Hoa từ bi tươi nở chứng vô sanh Mãi mãi trong con Phú An vùng đất Thánh Mãi mãi trong con nặng nghĩa ơn Thầy. Chúng…

Đọc tiếp

Bài 18: Quy sơn cảnh sách

Cái tâm thương xót nhắc nhở của Tổ Quy Sơn, dù đá cũng phải đổ mồ hôi, huống chi chúng ta có tánh Phật, lẽ nào chẳng ghi lòng tạc dạ, sửa tâm nuôi đức. Trong thắp đèn Bát Nhã, ngoài nghiêm tịnh 6 căn, an định tinh thần mà…

Đọc tiếp