Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô chư Phật mười phương Đại từ khai mở con đường độ sanh. Đại Bi tiếp chúng hướng lành Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha. Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà Cứu nạn giữa biển trần sa hụp trồi. Linh cảm thị hiện muôn nơi Quán Âm Bồ-tát…

Đọc tiếp