Giỗ Tổ A Nan

Ngày 08-08 năm Bính Thân GIỖ TỔ ANAN Anan là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là Khánh Hỷ. Sanh sau Phật 30 năm, nhằm đêm Phật thành đạo. Ngài là con vua Hộc Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, em ruột Đề Bà Đạt Đa, em con chú của…

Đọc tiếp

Giỗ Tổ Huệ Viễn

Mùng 6 tháng 8 năm Bính Thân (06-09-2016) GIỖ TỔ HUỆ VIỄN Huệ Viễn đại sư họ Cổ người Nhạn Môn, bẩm tánh hiếu học, đã thông Nho điển lại giỏi Lão Trang. Nghe Đạo An pháp sư thuyết pháp, ngài khen: “Nào ngờ Phật thừa thâm diệu”, liền xuất…

Đọc tiếp

Đền ơn Hòa-thượng

Ngày bố tát cuối cùng mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông, Hoa Nghiêm Oai đức Hòa-thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua Thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng mười phương Phật cầu cho mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề. Một…

Đọc tiếp

Lễ Khánh Tuế

LỄ KHÁNH TUẾ * Buổi tối Ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân Lễ Khánh Tuế Quý Sư Cô Tỳ-kheo-ni: Tất cả chúng Thức Xoa, Sadini và Phật tử làm lễ mừng tuổi và dâng quà cho 75 vị Tỳ-kheo-ni, mừng các Ngài thêm một tuổi hạ lạp. Hình ảnh buổi lễ…

Đọc tiếp