Đàn giới Tỳ-kheo-ni

HÒA-THƯỢNG-NI HUẤN TỪ: Phước đức nhân duyên vun trồng từ vô lượng kiếp nay mới được dự đàn giới Tỳ-kheo-ni, tức là cây Bồ-đề đã nảy mầm. Đắc pháp nơi đại Tăng rồi phải hết lòng vâng giữ. Phải biết nay đã là thời mạt pháp (mạt : ngọn). Giáo pháp…

Đọc tiếp

Trung A Hàm

Thân gởi toàn chúng Liên Hoa! TRUNG A HÀM KINH THỪA TỰ PHÁP  như vầy tôi nghe : Một thời đức Thế Tôn ngự ở Xá Vệ, trong vườn Kỳ Đà, tinh xá Cấp Cô Độc. Ngài dạy : Này các Tỳ-kheo ! Hãy là những người thừa tự pháp…

Đọc tiếp

CN

Con chịu khó đọc cuốn sách này. Đọc cho thuần, cho tới khi có thể nói lại cho mọi người cùng nghe cuốn Phật Pháp Sơ Cấp. Con đường cầu đạo dĩ nhiên có vui mà cũng có khó. Các cụ thường quan sát: “Hồng nào mà chẳng có gai”,…

Đọc tiếp