Bài 26: Xả ái dứt thọ

Muốn xả ái, dứt thọ, chỉ cần quán thân bất tịnh, pháp vô ngã. Hai Chấp Ngã và Ngã Sở đã tiêu thì Ái và Thọ sẽ tận diệt.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply