Bồ-tát đạt thanh bình an lạc

Bồ-tát đạt thanh bình an lạc nhờ chánh kiến, chánh tư duy và chánh niệm.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply