Xuất gia

Ngày 16.6 âl (2008) Xuất gia là có chí hướng siêu thoát 3 cõi, ra ngoài vòng tử sanh. Cạo đầu, nhuộm áo, thân hình khác tục. Trí tuệ Bát Nhã chiếu thân 4 đại vốn không, cảnh 6 trần huyễn hoá nên tâm càng khác thế gian. Tâm giác…

Đọc tiếp

Hiếu hạnh

Mùa Vu Lan 2004 Hiếu hạnh không những được lý giải ở phạm vi đạo đức mà còn là nền tảng quan trọng trong cố kết truyền thống gia đình, trật tự xã hội, trình độ văn hóa của một dân tộc. Đây là bản chất người. Vì bổn phận…

Đọc tiếp

Tìm ngọc

Một đoàn người gian nan đi tìm ngọc, khám phá ra bảo châu ở trong một tảng đá rắn. Họ tản mác đi tìm búa đẽo, sà beng v.v… rốt cuộc chết ở chân núi. Ngày nay người học đạo để nhiều thời giờ kháo chuyện, xích mích, ăn uống,…

Đọc tiếp

Tây phương vui

Tây phương vui! Tây phương vui! Cảnh vui Tây phương Ai tỉnh giác? Nhân dân quốc độ đều tuyệt vời! Không tám nạn, Không ba đường ác. Thai hoa sen, Thân ánh sáng! Thiên nhạc thường diễn diệu pháp âm! Khuyên khắp chúng sanh Cùng nhau niệm Phật A Di…

Đọc tiếp