Thông báo đàn tu

THÔNG BÁO Chùa Dược Sư tổ chức đàn tràng  chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ mùng 1-11 đến 8-11 năm Bính Thân (nhằm ngày 29-11 đến 6-12-2016) Đàn tràng này dành cho những vị sơ tâm muốn tìm hiểu về pháp thiền Tứ Niệm Xứ, nếu có nữ Phật tử…

Đọc tiếp

Khai đàn TNX tháng 10

KHAI ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TNX Từ ngày mùng 1 đến ngày 11 tháng 10 năm Ất Mùi (tức ngày 12-11 đến ngày 22-11-2015) LỜI KHAI THỊ CỦA HƯ VÂN ĐẠI SƯ Tôi xin thuật lại một việc cũ chính mắt tôi thấy cho các ông nghe. Lúc trước, đời…

Đọc tiếp

Lễ Tạ Đàn Tràng Chuyên Tu

TẠ ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU Lời Khai Thị Ngày Cuối Lai Quả thiền sư dạy rằng: Người xưa có tu có chứng. Ngày nay có tu không chứng. Vì người xưa ngày đêm công phu miên mật không hở. Ngày nay đợi đả thất mới tu, ngày thường thì trễ…

Đọc tiếp