Đền ơn Hòa-thượng

Ngày bố tát cuối cùng mùa an cư 1985 Thân gởi Liên Hoa, Viên Thông, Hoa Nghiêm Oai đức Hòa-thượng thật không thể nghĩ bàn. Mùa hạ vừa qua Thầy liên tiếp thắp hương. Một nén cúng mười phương Phật cầu cho mười phương chúng sanh phát tâm Bồ-đề. Một…

Đọc tiếp