Ngày 17-05 âl 1987

Ngày 17-05 âl 1987 Thân gởi VL! Bệnh của con in như bệnh Thầy, chỉ đợi ngày để ngã xuống, làm một phế nhân phiền nhọc người hầu hạ. Nguy nhất là tâm sẽ bị chi phối. Lai Quả thiền sư nói: “Lúc tĩnh công phu 10 thì động còn…

Đọc tiếp