Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải tỉa dần dần. Nhưng đã có công mài sắt có…

Đọc tiếp

Bài 45: Thiện Bạn

Bắt phải cầu thiện bạn để làm quỹ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh. Tự phá ngu chấp kiêu mạn, hạ mình học hỏi, khắp kính phụng sự. Trong vô…

Đọc tiếp