Bài 36: Mùa xuân vĩnh cửu

Đức Di Lặc tươi cười trong ngũ trược ác thế nhờ trí tuệ biết rõ 6 căn huyễn hóa, 6 trần ảo ảnh, 6 thức mê lầm. Cổ nhân xưa hằng tự nhắc: “Tỉnh tỉnh chớ bị lừa!”. Xả thức sanh diệt trở về chân tánh vô sanh là Niết…

Đọc tiếp

Tu Tịnh-độ

Tu Tịnh-độ lấy câu niệm Phật làm nơi y tựa trọn đời. Chân thật niệm Phật thì Tịnh-độ ở ngay tâm mình. Rũ sạch vạn duyên. Xoay tâm trở vào. Để cho vọng tưởng tự tan đi. Lâu dần thành quen. Tâm niệm Phật một phiến. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp