Pháp Ngữ – Bài 4

Có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có luật…

Đọc tiếp

12 tháng

Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba hội hè. Tháng Tư đong đậu nấu chè, Ăn tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm. Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm, Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân. Tháng Tám chơi đèn kéo quân, Tháng Chín…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 3

Tông Tịnh-độ có rất nhiều môn. Hiện nay tại Việt Nam chỉ lưu hành có 3 pháp: 1) Kinh Vô Lượng Thọ chủ trương đoạn trừ 5 thống 5 thiêu. Năm thống là 5 sự đau đớn. Năm thiêu là 5 sự đốt nấu. Kinh dạy: Dùng 5 giới để…

Đọc tiếp

Đầu Xuân

ĐẦU XUÂN 2005 Bá Cáo Tháng giêng đã sắp đi qua Thầy nhắc lại chị em nhớ rằng: Sở dĩ các chùa thỉnh đức Di Lặc giáng lâm ngày mồng một Tết là theo phong tục Á Đông cổ truyền: Người xông đất có ảnh hưởng đến sự làm ăn…

Đọc tiếp