Pháp Ngữ – Bài 9

Tệ nạn tai hại nhất là đời sống tách rời giáo lý. Như miệng tụng: “Thọ thị khổ” mà sinh hoạt cứ chạy theo sáu trần. Sớm chiều đọc Bát Nhã Tâm Kinh mà cả đời chẳng có lấy một phút giây chiếu kiến 5 uẩn huyễn vọng. Sự tu…

Đọc tiếp

Bài 8

Tâm động một niệm là đã gieo một hạt giống trong 10 pháp giới. Vậy mà có thể không trân trọng mỗi khi khởi niệm sao? Một tấc quang âm là một tấc đời sống. Vậy mà không mến tiếc sao? Niệm niệm chấp trì danh hiệu Phật là không…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề.  Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP – KHỔ. Tin chắc lý nhân quả, luân lý đạo…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 6

Gánh vác chánh giáo có 2 việc:  Tự thân giới phẩm oai nghi xứng đáng bậc pháp khí. Xả thân làm việc Phật pháp mong lợi cho muôn loài. Thánh trước Hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật quả. Các ngài đã trượng phu, chúng ta cũng cố…

Đọc tiếp