Pháp Ngữ – Bài 7

Chính từ thân tâm bất giác mà cầu Niết-bàn. Chính từ gốc rễ chúng sanh mà nở hoa giác tỉnh, kết quả Bồ-đề.  Cố gắng của thế hệ trẻ là phải nghiên cứu kỹ lưỡng 3 khoen: HOẶC – NGHIỆP – KHỔ. Tin chắc lý nhân quả, luân lý đạo…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 6

Gánh vác chánh giáo có 2 việc:  Tự thân giới phẩm oai nghi xứng đáng bậc pháp khí. Xả thân làm việc Phật pháp mong lợi cho muôn loài. Thánh trước Hiền sau, các ngài đều có phần trong Phật quả. Các ngài đã trượng phu, chúng ta cũng cố…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 5

Dĩ nhiên muốn là Phật tử thì phải học Phật pháp. Nhưng chúng ta phải nhớ là vàng thường lẫn quặng, nên trong thất giác chi, cành lá đầu tiên của cây Bồ-đề là trí tuệ trạch pháp. Ngay từ bước đầu tất cả nguy cơ đã xuất hiện, nếu…

Đọc tiếp

Pháp Ngữ – Bài 4

Có giới luật chùa mới an, có giới luật ngôi Tăng bảo nơi thế gian mới vững. Cổ đức nói: “Nước không luật nước loạn, nhà không luật nhà tan”. Chính thế, nước có luật của nước, nhà có luật của nhà, cho đến trường hợp nào đều có luật…

Đọc tiếp