Đường vào chùa

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật: Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở Tịnh Trụ thế giới. Tối Thắng Cát Tường Như Lai…

Đọc tiếp