Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô chư Phật mười phương Đại từ khai mở con đường độ sanh. Đại Bi tiếp chúng hướng lành Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha. Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà Cứu nạn giữa biển trần sa hụp trồi. Linh cảm thị hiện muôn nơi Quán Âm Bồ-tát…

Đọc tiếp

Lời nói trong gió

Đức Phật đại từ bi không bức thiết đệ tử. Một năm 12 tháng, ngài chỉ bắt buộc Tăng Ni an cư 3 tháng. Ngoài ra tùy duyên tùy phước của mỗi người mà tự lo giải thoát. Chùa chúng ta nhờ thiện căn phước đức, đại chúng được an…

Đọc tiếp