Pháp Ngữ – Bài 1

Lại nữa, phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả. Sự nghiệp Thánh…

Đọc tiếp

Đường vào chùa

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật: Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở Tịnh Trụ thế giới. Tối Thắng Cát Tường Như Lai…

Đọc tiếp