Bài 46: Sám Hối

Sám là rửa sạch việc đã qua. Hối là tiếc đã trót lỡ, nay cố gắng không phạm. Phiền não kết tập từ vô thủy, như cây đa cổ thụ đâu phải một nhát búa đã hạ được ngay. Phải tỉa dần dần. Nhưng đã có công mài sắt có…

Đọc tiếp

Bài 45: Thiện Bạn

Bắt phải cầu thiện bạn để làm quỹ tắc cho tất cả hậu lai tu hành, cầu pháp không lười mỏi. Bạn lành nói pháp không sẻn tiếc. Thiện bạn là toàn phạm hạnh. Tự phá ngu chấp kiêu mạn, hạ mình học hỏi, khắp kính phụng sự. Trong vô…

Đọc tiếp

Bài 42: Khiêm Tốn

Khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: Muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp thân miệng ý niệm niệm hằng sám hối, không bao giờ chán…

Đọc tiếp