Thầy giáo

Thầy giáo chịu bao nhiêu mệt nhọc với đàn trẻ, cha mẹ sinh dưỡng, thầy giáo khai tuệ, huấn luyện đạo đức chỉ con đường hiền thánh, hiến cả cuộc đời cho nền văn minh nhân loại. Năm này sang năm khác. Hàng ngàn trẻ em nương Thầy mà tương…

Đọc tiếp

Bài 33: Sự nghiệp

Thầy đọc sách: “Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.” Sự nghiệp này, chỉ dành cho những ai giản dị, khiêm tốn nhún nhường, hạ mình đảnh lễ đại chúng. Coi lời chê bai như nước cam lồ. Coi quở trách như món quà sách tấn. Chia sẻ lên…

Đọc tiếp