Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Vọng tưởng lưu chuyển

VỌNG TƯỞNG LƯU CHUYỂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #2)Con đường thông thường, con đường sinh hoạt của phàm phu chúng mình sống bằng Năm uẩn, cho nên gọi là Ngũ trược. Sắc uẩn là Kiếp trược.,…

Đọc tiếp