Tu Tịnh-độ

Tu Tịnh-độ lấy câu niệm Phật làm nơi y tựa trọn đời. Chân thật niệm Phật thì Tịnh-độ ở ngay tâm mình. Rũ sạch vạn duyên. Xoay tâm trở vào. Để cho vọng tưởng tự tan đi. Lâu dần thành quen. Tâm niệm Phật một phiến. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp

Thầy giáo

Thầy giáo chịu bao nhiêu mệt nhọc với đàn trẻ, cha mẹ sinh dưỡng, thầy giáo khai tuệ, huấn luyện đạo đức chỉ con đường hiền thánh, hiến cả cuộc đời cho nền văn minh nhân loại. Năm này sang năm khác. Hàng ngàn trẻ em nương Thầy mà tương…

Đọc tiếp