Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Vọng tưởng lưu chuyển

VỌNG TƯỞNG LƯU CHUYỂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #2)Con đường thông thường, con đường sinh hoạt của phàm phu chúng mình sống bằng Năm uẩn, cho nên gọi là Ngũ trược. Sắc uẩn là Kiếp trược.,…

Đọc tiếp

Gia đình chim

Từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 3, có một tổ chim trước phòng Cố Sư Bà Hải Triều Âm. Chứng kiến được sự hình thành, cho đến công lao vất vả mớm mồi cho con, chùa đã quay được một số hình ảnh và làm thành video từ lúc…

Đọc tiếp