Phật tánh

Tụng: Con trùng chặt đứt làm 2 khúc. Mỗi khúc lăng quăng, đều có cái biết. Hỏi ra Phật tánh toàn khó thay. Cô phụ phanh lòng giấu 6 rùa. Giảng: Giấu 6 rùa: hộ 6 căn đừng cho vướng 6 trần. Muốn nhận ra Phật tánh, đừng chạy theo động…

Đọc tiếp

Bài 14: Tứ Chánh Cần

Tứ Chánh Cần không những khuyên thanh thiếu nhi chúng ta làm cỏ mà còn phải gieo lúa. Tấm lòng bi mẫn, nụ cười an ủi, lời nói dịu hòa, bàn tay chăm sóc… như dầu thoa máy, điệu sống dễ nhịp nhàng trong đoàn thể. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp

Nam mô chư Phật mười phương

Nam mô chư Phật mười phương Đại từ khai mở con đường độ sanh. Đại Bi tiếp chúng hướng lành Tầm thanh âm vọng khẩn thành thiết tha. Cứu khổ thoát nghiệp Ta Bà Cứu nạn giữa biển trần sa hụp trồi. Linh cảm thị hiện muôn nơi Quán Âm Bồ-tát…

Đọc tiếp