Lăng Nghiêm Toát Yếu

THẾ GIAN THÂM TRỌNG ÂN ÁI| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Dharma lecture of Surangama Sutra by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #1)Đức Phật hỏi Ngài Anan:"Ông thấy thắng tướng gì trong Pháp ta mà đốn xả được thế gian thâm trọng ân ái"?Đấy, Phật là một…

Đọc tiếp

Bài 25: Bồ-tát Di Lặc cười

Bồ Tát Di Lặc cười vì ngài đã thắng trận giặc rất khó khăn, xưa nay không mấy ai thắng nổi. Ngài đã nắm được chủ quyền. Ngài đã điều phục được giặc, chuyển bọn giặc thành những bầy tôi trung nghĩa hiền lương. Nhà ngài vốn ở Thường Tịch…

Đọc tiếp