Bát Nhã

Trăm sông đổ về biển cả vì biển có chất muối đánh tan các thứ thối sình.Trăm họ xuất gia, sống bình đẳng trong Tăng Hải vì Bát Nhã là kỹ thuật giải thoát tuyệt vời. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp

Bài 41: Tưởng ấm

Tưởng ấm. Chỉ vì lầm cho sắc là có thật, cho thọ là vui mới có tư tưởng tham đắm. Vô minh là thể chất của tất cả tưởng (căn bản phiền não và tùy phiền não). Chánh kiến Tứ Niệm Xứ thanh lọc tưởng ấm đưa về phạm hạnh…

Đọc tiếp