Gia đình chim

Từ đầu năm 2018 đến cuối tháng 3, có một tổ chim trước phòng Cố Sư Bà Hải Triều Âm. Chứng kiến được sự hình thành, cho đến công lao vất vả mớm mồi cho con, chùa đã quay được một số hình ảnh và làm thành video từ lúc…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu

THẾ GIAN THÂM TRỌNG ÂN ÁI| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Dharma lecture of Surangama Sutra by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #1)Đức Phật hỏi Ngài Anan:"Ông thấy thắng tướng gì trong Pháp ta mà đốn xả được thế gian thâm trọng ân ái"?Đấy, Phật là một…

Đọc tiếp