Bài 21: Tự giác lỗi mình

Những bất hòa thường do thói quen dành phần phải về mình, còn bao nhiêu sai quấy đổ cho người. Thấy đúng như vậy, cùng nhau quyết định từ nay bất cứ vấn đề gì, trách nhiệm hàng đầu của mỗi người là phải tự giác lỗi mình và khám…

Đọc tiếp

Bài 20: Huấn từ ngày tán hạ

Ba tháng chuyên tu Giới Định Tuệ. Thượng căn chứng quả, trung căn hàng phục phiền não. Dù hạ căn mà giới luật thanh tịnh cũng tăng tấn đạo nghiệp. Nên Tỳ-kheo lấy kết hạ làm tuổi, gọi là hạ lạp. Niên thiếu Tỳ-kheo chưa đủ 5 hạ phải y…

Đọc tiếp