Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 5 – Căn Bản Sanh Tử

CĂN BẢN SINH TỬ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #5)Cho nên Căn bản Bồ đề là Tánh giác, Tánh biết. Ở nơi mắt gọi là Tánh thấy, ở nơi tai gọi là Tánh nghe. Thế rồi con…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 4 – Căn Bản Bồ Đề

CĂN BẢN BỒ ĐỀ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #4)Cơ thể của chúng ta có Tánh biết, chúng ta goi là cái tâm, cái Tâm linh của mình. Tánh biết ở nơi mắt phát ra cái thấy,…

Đọc tiếp