Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 7 – Tâm phan duyên và Tự tánh

TÂM PHAN DUYÊN VÀ TỰ TÁNH | Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #7)Chúng ta có Sáu thức. Như con nói đó là Nhãn thức, mà cái tâm phan duyên là ý thức, là Thức thứ sáu. Năm…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 6 – Chánh phá vọng tâm

CHÁNH PHÁ VỌNG TÂM| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #6)Chúng mình tu bây giờ, các quý Cô cảnh bên ngoài loạn động cho nên nhập thất, đóng cửa lại để không vướn vào cảnh bên ngoài. Đóng…

Đọc tiếp