Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 7 – Tâm phan duyên và Tự tánh

TÂM PHAN DUYÊN VÀ TỰ TÁNH | Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #7)Chúng ta có Sáu thức. Như con nói đó là Nhãn thức, mà cái tâm phan duyên là ý thức, là Thức thứ sáu. Năm…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 6 – Chánh phá vọng tâm

CHÁNH PHÁ VỌNG TÂM| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #6)Chúng mình tu bây giờ, các quý Cô cảnh bên ngoài loạn động cho nên nhập thất, đóng cửa lại để không vướn vào cảnh bên ngoài. Đóng…

Đọc tiếp

Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Phần 5 – Căn Bản Sanh Tử

CĂN BẢN SINH TỬ| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #5)Cho nên Căn bản Bồ đề là Tánh giác, Tánh biết. Ở nơi mắt gọi là Tánh thấy, ở nơi tai gọi là Tánh nghe. Thế rồi con…

Đọc tiếp