Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 3 – Hộ sáu căn

CẢ NGÀY PHẢI HỘ SÁU CĂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #3)Phật chỉ ra vừa rõ ràng rành mạch, mà vừa chổ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy. Vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng…

Đọc tiếp

Mục mới

Những Lá Thư Thầy: Vía đức Văn Thù. Khóa Tu: Ngày Khai Đàn Tu Tứ Niệm Xứ tháng 10-2018. Hình ảnh Ngày Lễ Vía Đức Dược Sư. Sinh hoạt: Kỷ niệm Khánh đản Đức Dược Sư. Khóa tu: Thông Báo. Sinh hoạt: Khóa Hư Cảnh Sách. Pháp Ngữ: Bài viết: Bài 33:…

Đọc tiếp