Lăng Nghiêm Toát Yếu năm 2005 – Phần 3 – Hộ sáu căn

CẢ NGÀY PHẢI HỘ SÁU CĂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #3)Phật chỉ ra vừa rõ ràng rành mạch, mà vừa chổ hiểu biết của chúng mình. Thế đấy. Vậy thì bây giờ đây rõ ràng chúng…

Đọc tiếp

Mục mới

Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ –  Phần 13: Khuyên tu Tịnh Độ. Những Lá Thư Thầy: Gởi các giới tử. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 12: Thiền tịnh viên dung. Pháp Thoại – Thuyết Giảng: TINH HOA TỊNH ĐỘ – Phần 11: Sự nhất tâm và lý…

Đọc tiếp