Lễ Khánh Tuế

LỄ KHÁNH TUẾ * Buổi tối Ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân Lễ Khánh Tuế Quý Sư Cô Tỳ-kheo-ni: Tất cả chúng Thức Xoa, Sadini và Phật tử làm lễ mừng tuổi và dâng quà cho 75 vị Tỳ-kheo-ni, mừng các Ngài thêm một tuổi hạ lạp. Hình ảnh buổi lễ…

Đọc tiếp

Lễ Vu Lan

Ngày 15 tháng 7 năm Bính Thân LỄ VU LAN Liên Tông Bảo Giám dạy: “Hiếu đứng đầu trăm hạnh”. Hiếu là tâm Phật, dưỡng là hạnh Phật. Muốn được hạnh Phật phải biết thảo nuôi cha mẹ. Trường Lư Di thiền sư dạy: “Hiếu là cửa mở ra vạn…

Đọc tiếp

Lễ Tự Tứ 2016

HUẤN TỪ NGÀY TÁN HẠ Mùa hạ mưa nhiều, chư Tăng đi khất thực vất vả, ướt lạnh, có khi nguy hại tới sức khỏe mạng sống. Lại thêm côn trùng sâu kiến sinh sản rất nhiều, khó tránh tội sát sanh. Nên Phật dạy Tăng Ni mùa hạ phải…

Đọc tiếp