Lễ Phật Đản

CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHẬT ĐẢN Ngày mùng 8 tháng 4 7h25’: Toàn chúng tập trung tại chánh điện. –  Chuông trống niêm hương. – Tán Phật – Lễ Phật. –  Tiểu sám hối. – Tán hương – Khai kinh kệ. –  Giảng “Ý nghĩa Phật Đản”. –  Đại chúng lần lượt Tắm Phật.…

Đọc tiếp

Chương trình tháng 4

THÔNG BÁO — 000 — Đầu tháng 04 vì công việc sửa chữa trùng tu lại chánh điện chưa xong, nên chùa không tổ chức đàn tràng chuyên tu Phật thất. Nay xin thông báo Chương trình tổng quát đầu tháng 4 năm Bính Thân (2016): Ngày 08/4: Sáng: Lễ…

Đọc tiếp

Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

Ngày 16-3 vía đức Chuẩn Đề Vương Bồ Tát THẦN CHÚ CHUẨN ĐỀ YẾU NGHĨA Kinh Chuẩn Đề chép: Đức Phật ở thành Vương Xá, tinh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc, 4 chúng và 8 bộ vây quanh. Thương xót chúng sanh đời mạt pháp phước mỏng nghiệp…

Đọc tiếp