Chương trình tháng 10

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN TU THÁNG 10 NĂM ẤT MÙI (2015)   Ngày 28/09 âl: Sám hối Hồng Danh. Ngày 29/09 âl: Bố tát. Ngày 30/09 âl: Lễ vía đức Dược Sư. Ngày 01/10 -> 10/10 âl: Đàn tràng chuyên tu TNX. Ngày 11/10 âl: Lễ tạ. Chia sẻ lên Facebook…

Đọc tiếp