Tây phương chánh niệm

     Ngọc quý ẩn trong đá,     Hoa sen mọc từ bùn.     Ngay trong đường sanh tử     Giác ngộ tánh Bồ-đề. Tây phương chánh niệm sớm hành trìVong hết, tình quên, lặng nghĩ nghì,Bậc thượng thiện căn mà kiến tánhVốn là mình đó, thật A Di! Tây…

Đọc tiếp