Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược…

Đọc tiếp

Mục mới

Pháp ngữ: Bài viết: Bài 17: Cửu khiếu. Pháp ngữ: Bút tích: Tìm ngọc. Sinh hoạt: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ tháng 5. Sinh hoạt: Lễ An Cư 2017. Những lá thư Thầy: Gởi lớp Lăng Nghiêm Sinh hoạt: Mừng Khánh Đản. Sinh hoạt: Cúng giỗ chú Phật…

Đọc tiếp

Lời giảng về Hậu sự

Nhân dịp Lễ Đại Tường của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm, chúng tôi xin đăng lời giảng về Hậu sự của Cố Sư trưởng trích trong băng giảng về Bồ Tát Giới. Kính giới thiệu. Quý vị nghe ở đây: Hậu sự. Chia sẻ lên Facebook :

Đọc tiếp