Lễ Húy Kỵ

LỜI TÁC BẠCH TRI ÂN Chúng con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng và quý Ni trưởng, vì cảm mến hạnh đức của Cố Sư trưởng nên dù Phật sự đa đoan, các Ngài cũng không từ nan, về trụ xứ Dược…

Đọc tiếp

Mục mới

PHÁP NGỮ – MP3: Nhờ đức Dược Sư + Ngài Châu Lợi Bàn Đặc Ca + Chánh tư duy + Không nhận trẻ nhỏ. VIÊN CHỦ – LỄ HÚY KỴ: Chương trình đàn tràng + Lễ Khai Đàn Tràng. Pháp ngữ: Bài viết: Bài 18: Quy sơn cảnh sách. Pháp ngữ: Bút…

Đọc tiếp