Giới thiệu mp4 Sách Nói Niệm Phật Thập Yếu

Nam mô A Di Đà Phật!

Chùa Dược Sư xin trân trọng giới thiệu MP4 Sách Nói Niệm Phật Thập Yếu Toát Yếu của Sư Bà Hải Triều Âm qua giọng đọc của Phật tử Diệu Ngộ.

Nguyện đem công đức này hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đồng sanh An Lạc, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.

* Video:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply