Hình ảnh gói bánh

Ban ngày gói bánh, chấp tác. Ban tối làm lễ hồng chung cầu quốc thới dân an, cầu siêu cửu huyền thất tổ.

Comments are closed