Hình ảnh thỉnh Đại Tạng

Ơn Tam Bảo gia hộ, bộ Đại Tạng tiếng Việt đã được thỉnh về chùa Dược Sư, Đức Trọng, Lâm Đồng. Đại chúng làm lễ Cung nghênh đón thỉnh kinh.
Trân trọng tùy hỷ công đức cô Phật tử Mai Phương và cô Chân Huệ Nguyên đã góp phần công đức rất nhiều.

Comments are closed