Khóa Hư Cảnh Sách

KHÓA HƯ CẢNH SÁCH CỦA TỔ YÊN TỬ

Người trí có 3 bậc : Bậc thượng, tâm như như bất động, tướng tướng không hai, tịch tịch thường trụ. Đây là Phật sống.

Bậc trung, tâm thuần niệm thiện. Niệm thiện không chi hơn niệm Phật. Nương Phật làm cảnh, niệm niệm không quên. Chuyên cần sớm tối nhất tâm không loạn. Đây là chánh đạo thường lạc ngã tịnh.

Bậc hạ, miệng chuyên niệm Phật, tâm mong thấy Phật, thân nguyện sanh về cõi Phật. Ngày đêm siêng năng không thoái. Những mong mệnh chung theo nguyện vãng sanh. Thấy Phật, nghe pháp, chứng đạo Bồ-đề.

Ba bậc trí cạn sâu có khác nhưng chỗ sở đắc đều hay.

Xét đường tu của bậc thượng như vách núi cao, không chỗ đặt chân tay víu. Chắc chắn người hèn không hy vọng.

Bậc trung niệm Phật cầu đạo Bồ-đề không cần vãng sanh. Mệnh chung, lậu nghiệp chưa hết, sẽ hưởng thọ thiện phước. Phật dạy quả báo thiện phước đáng sợ nếu chưa ra khỏi luân hồi. Vì vinh hoa phú quý dễ gây mê, mở ra buông lung ngã chấp. Đã đọa lạc rồi bao giờ tỉnh ngộ.

Bậc hạ nương nhờ tha lực, nguyện về cõi Phật, không còn cái khổ lang thang sáu nẻo. Thấy Phật nghe pháp cùng cộng đồng bất thoái Bồ-tát, đồng chí đồng hành, đồng tu lục độ, phụng sự chúng sanh, đồng thành chánh giác.

Muốn làm nhà ba tầng, người khôn nên cầu tầng dưới trước.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply