KINH A HÀM TOÁT YẾU

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh A Hàm là cánh cửa đức Phật mở ra cho các Tỳ-kheo vào pháp lý căn bản, vì chánh kiến đứng đầu tám chánh đạo. Tu học đúng đường thì nhận thức mới đúng và đưa đến kết quả nhổ tận gốc rễ vô minh. Cho nên Tỳ-kheo phải nỗ lực học và hành đúng theo chánh pháp để có thể từ Thắng tri đi đến Liễu tri, được tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ngõ hầu một ngày kia hy vọng giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.
Biết được tầm quan trọng và thiết yếu của bộ A Hàm, cho nên từ các bản dịch:

  • Trung Bộ – Nguyên bản Pali – của Hòa-thượng Thích Minh Châu.
  • Trung A Hàm của Hòa-thượng Thích Thanh Từ.
  • Trường A Hàm của Trường Cao Đẳng Phật Học Huệ Nghiêm.
  • Trung A Hàm của Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang.

Cả trăm quyển với nhiều dịch giả, Cố Sư trưởng vì đàn hậu lai sơ tâm, trí kém, tuệ mỏng, đã toát yếu lại. Lời văn ngắn gọn, dễ hiểu nhưng vẫn đầy đủ trọn vẹn yếu chỉ của mỗi bản kinh.
Năm 1993, chưa đủ kinh phí xuất bản, Cố Sư trưởng cho học chúng chép tay, cuốn sách dày gần 500 trang, phân làm 2 tập. Năm 2000, chia thành 5 quyển nhỏ, in được vài trăm bộ để Ni chúng học tập, vì ẩn danh nên Cố Sư trưởng không đặt tên mình vào sách.
Thuyền đại nguyện đi vào đời, Cố Sư trưởng mở lớp giảng dạy cho những sơ tâm học đạo. Ni chúng khát ngưỡng từng giọt sữa pháp của Ân Sư. Lời dạy bình dị, chân thật mà Phật pháp mỗi mỗi hiện bày, phân biệt thiện ác tội phước, làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Nuôi lớn tâm Bồ-đề cho từng thế hệ, từ chặng đường sơ khai cho đến ngày vững tin nơi Phật đạo. Nhờ đây mà Ni chúng vui sống và trưởng thành trong Phật pháp. Ân đức huấn dục muôn kiếp thoát tử sinh, không ngôn từ nào có thể diễn đạt.
Nhớ tưởng ân đức cao vời của Cố Sư trưởng, chùa Dược Sư chúng con xin phép tái bản và lưu truyền tôn kinh, trân quý đề danh Cố Sư trưởng Hải Triều Âm toát yếu. Lần tái bản này, chúng con y vào bộ A Hàm trong Đại Tạng, sắp xếp cho phù hợp thứ lớp của từng bản kinh để người học dễ theo dõi. Chút ấn tích lưu dấu nguồn gốc thời gian, cho lớp người sau kính nhớ ghi ơn mà nỗ lực gắng công tu tập. Ngõ hầu không phụ chí nguyện hoằng pháp và ơn đức mà Cố Sư trưởng đã một đời dày công gây dựng.
Kinh dạy: “Thiện tâm thấy ai làm lành thì vui, mong sao mình cũng làm được như người. Vui trong nhà Phật phát sanh từ trí tuệ vô ngã, vô pháp nên không lạc về cầu danh cầu lợi”.
Đức Phổ Hiền nói: “Làm cho chúng sanh vui tức là làm cho chư Phật vui”. Bậc chân tu hằng ly huyễn nhưng vẫn tận tình hoan hỷ mong hạnh phúc cho muôn loài.
Theo dấu chân xưa, chỉ mong thắp sáng đèn tâm, nối truyền mạng mạch Phật pháp. Hậu lai chúng con xin tái bản bộ sách này thay lời thành kính tri ơn và đền ơn Cố Sư trưởng, người đã khơi nguồn giải thoát cho biết bao thế hệ tương lai. Pháp bảo truyền lưu đến quý huynh đệ và chư vị đồng đạo gần xa. Nguyện kết duyên Bồ-đề, đồng hội ao sen, đồng sanh Phật quốc. Xin dâng công đức cúng dường Ân Sư và mười phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ muôn loài.
Trong việc in ấn, không sao tránh khỏi sơ sót, chúng con kính mong các bậc Tôn đức, chư thiện hữu tri thức hoan hỷ chỉ giáo. Chúng con cúi đầu lãnh giáo và ghi ân.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

Trân trọng
Chùa Dược Sư

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply