Lạ lắm thay!

Lạ lắm thay! Hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng Như Lai.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply