LỄ AN CƯ 2019

Tác Pháp An Cư

Ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 19-5-2015)

Chùa Dược Sư làm lễ Tác Pháp An Cư

Thể theo truyền thống Phật giáo. Hằng năm, cứ mỗi độ sen hồng nở rộ, chư Tăng Ni khắp bốn phương đồng câu hội về những trú xứ, để cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh với tinh thần lục hòa cộng trụ, ngõ hầu tấn tu đạo nghiệp. An Cư Kiết Hạ là một truyền thống cao đẹp quý báu, được lưu truyền từ thời đức Phật còn tại thế, trải đến nay đã hơn 25 thế kỷ.

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Vùng núi Phú An, chùa Dược Sư lại một lần nữa trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2563. Nguyện cầu oai lực Tam Bảo, sự hộ trì của Chư Thiên Hộ pháp và giác linh cố Tôn sư đang hiện tọa đạo tràng chứng minh công đức, gia hộ cho Ni chúng an cư bình an viên mãn.

SC Viên Lạc dẫn chương trình buổi lễ.

* Thông Kiểm Số Chúng:

SC An Khánh thông kiểm số chúng An Cư.

* Trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng:

SC Hạnh Hiếu và SC Huyền Giác tuyên đọc.

* Thỉnh Chủ Pháp Sự Mùa Hạ:

Đại chúng đồng tâm cung thỉnh NS Vĩnh Lạc làm Chủ Pháp Sự mùa hạ cho đại chúng nương tựa, làm người lãnh đạo tinh thần, dẫn dắt Ni chúng trong ba tháng tiến tu đạo nghiệp.

SC Giác Tín và SC Thanh Tùng đại diện tác bạch.
NS Vĩnh Lạc ban huấn từ.

* Thượng tòa đối thú bạch An Cư:

Đâu đây chợt thoáng, sen hồng nở.
Đón ánh tường quang, rực rỡ về.
Mưa rào phủ khắp lối quê.
Đưa đường Tăng lữ, đồng về An cư.

* Đại chúng bạch An Cư:

NS Vĩnh Lạc
NS Bảo Giác
NS Bảo Giới
SC Viên Lạc

* Cung an Ban Chức Sự:

SC Diệu Lộc và SC Tuệ Châu cung an Ban Chức Sự.

* Ban Chức Sự phát nguyện:

Sen vàng một đóa lung linh,
Chứng lời tác bạch, niệm tình ghi sâu.
Trước đài sen, con cúi đầu
Đồng xin phát nguyện, mấy câu chân thành.
Cầu chư Phật, chứng tâm lành
Hộ trì đại chúng, phước lành tiến tu.

SC Từ Hạnh đại diện Ban Chức Sự đọc lời phát nguyện.
NS Bảo Giác đáp từ.

* Khấn chư vị Hộ Pháp:

* Tán lễ Giác linh Tôn Sư:

An cư chánh pháp, ấy Phật truyền.
Đại chúng tu hành, kết thiện duyên.
Thúc liễm thân tâm, gìn đạo hạnh.
Cùng nhau giữ vững, mối đạo thiền.

Hạnh phúc thay, năm nay chùa Dược Sư có 180 vị An Cư Kiết Hạ, điều này nghĩa là, có nhiều nhân tố chánh tâm tu thiện và hành trì giới luật. Có vậy, thọ mạng Phật pháp sẽ được trường tồn, và nhân loại có nơi quy hướng.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

* Hình ảnh buổi lễ:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply