LỄ BẠCH AN CƯ NĂM MẬU TUẤT (2018)

Ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tuất (29-05-2018)

LỄ BẠCH AN CƯ

CỐ SƯ TRƯỞNG TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM HUẤN TỪ

Phàm lập pháp nếu gắt gao thì ít người theo kịp. Nên thế gian mỗi năm có 12 tháng, đức Phật chỉ bắt chúng ta 3 tháng quyết định phải an cư, thân tâm đều chuyên nhất. Phải ở trong một đoàn thể đồng chí hướng, để cùng nhau sách tấn tu học. Ai không theo lệnh này gọi là phạm giới. Chúng ta không an cư, không thể gọi là Tăng. Bởi vì an cư là Tu, là Chứng, là nhập Thánh siêu phàm. Cho nên bao nhiêu người vì chúng ta mà bận rộn, Phật tử khắp các nơi rủ nhau đem lễ phẩm, kính cúng dường người kết hạ.

Thương cho chúng ta đâu có biết, kể từ lúc tác bạch an cư, bách thần lo lắng giữ gìn, các Bồ-tát đăm chiêu tìm phương tiện ủng hộ. Bởi vì mùa hạ này có thể vĩnh viễn xóa tên chúng ta trên con đường dài sanh tử. Bởi vì mùa hạ này, chúng ta có thể vĩnh viễn không còn số phận phải làm thân ngựa ngậm hàm sắt, kéo xe đền nợ tín thí như những kiếp luân hồi sanh tử vừa qua. Mùa hạ này, chúng ta có thể chuyển được địa vị. Đầu hạ còn là phàm, cuối hạ đã chứng Thánh quả, tất cả đều ở chúng ta. Nếu miên mật dụng công, không nhiều thì ít, chúng ta sẽ có phần trên đền đáp hồng ân đức Phật, dưới đem mừng rỡ cho muôn loài.

 • Mở đầu buổi lễ, toàn chúng tập trung tại Tổ đường:

 • Sau đó, toàn  chúng quang lâm về Tam Bảo điện làm lễ:

Niệm hương – Lễ Phật

 • SC Tánh Định thông kiểm số chúng an  cư:

THÔNG KIỂM SỐ CHÚNG

Nam mô A Di Đà Phật.

Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng!

Hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày tiền an cư năm Mậu Tuất (2018), tại trụ xứ chùa Dược Sư. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Tánh Định thông kiểm số chúng.

Trước hết con xin cung thỉnh đức Trung thiên Giáo chủ Thích Ca Văn Phật đứng ngôi thượng thủ.

Kế đến, các cựu và khách Tỳ-kheo-ni 76 vị, Thức xoa 24 vị, Sadini 46 vị, Hình đồng 28 vị.

Cuối cùng, con xin cung thỉnh ngài Vi Đà Hộ Pháp an cư hội thượng nhận một ngôi vị.

Vậy tổng cộng mùa An Cư chùa Dược Sư năm nay có tất cả  176 vị.

Kính xin quý Tôn đức liễu tri.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 • Kế đến, SC Hạnh Hiếu và SC Huyền Giác trùng tuyên lời giáo sắc của Đại Tăng:

 • Toàn chúng tác bạch thỉnh Chủ Pháp Sự mùa hạ:

SC Giác Hải đại diện đại chúng tác bạch.

NS Vĩnh Lạc huấn từ Khai Thị Đầu Hạ.

 • Thượng tòa đối thú bạch an cư:

 • Đại chúng bạch an cư: 

 •  SC Hạnh Từ Cung An Ban Chức Sự:

 • SC Đức Nghiêm đại diện Ban Chức Sự phát nguyện:

 • NS Bảo Giác đáp từ:

 • Chúc Tán Hộ Pháp:

 • Tán lễ Giác linh Tôn Sư:


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply