Lễ Khai Đàn Tràng 16/6 âl (2017)

KHAI ĐÀN TRÀNG  CHUYÊN TU
LỄ HÚY KỴ LẦN THỨ 2 CỦA
CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Ngày 16-6 năm Đinh Dậu (9-7-2017)

  • Trước ngày Khai Đàn:

Nhóm chúng thông báo thời khóa và nội quy đàn tràng.

  • Lễ Khai Đàn Tràng:

Phóng sanh

Lễ Khai Đàn

Giờ Khai Thị

  • Trai đường:


Hình ảnh:
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply