Lễ Tạ Pháp – Tự Tứ 2018

* Đại chúng Lễ Tạ Pháp:

* Ban Giáo Thọ:

* Tạ Quý Sư Cô Ban Chức Sự và  Phát thưởng cho đại chúng:

* Ni chúng chùa Bát Nhã Lễ Tạ Chủ Pháp Sự Mùa Hạ:


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply