Lễ Tác Pháp Sám Ma

Ngày 10 tháng 7 năm Đinh Dậu
(31-08-2017)

LỄ TÁC PHÁP SÁM MA

Toàn chúng tề tựu tại Tổ đường.

SC Viên Lạc đại diện đảnh lễ thỉnh Thầy làm Sám Chủ.

Thầy Sám Chủ dạy:

Đại chúng lắng nghe! Trước ngày Tự Tứ, Ni Tăng tập hội sám hối, quý vị mỗi mỗi xét kỹ xem trong thời gian qua có phạm giới hay không. Nếu có, phải hổ thẹn, cần cầu thanh tịnh, phát lồ sám hối. Không nên tự chiêu vời tội lỗi. Nếu thật không phạm thì im lặng.

NS Vĩnh Lạc làm Sám Chủ

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply