Lễ Tác Pháp Tự Tứ

Ngày 14 tháng 7 năm Kỷ Hợi (14-08-2019)

LỄ TÁC PHÁP TỰ TỨ

* Đại Chúng Vân Tập Tại Tổ Đường:

* Niêm Hương – Lễ Phật:

* SC Viên Ngộ Thông Kiểm Số Chúng:

Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch trên 2 Thầy, trên quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể đại chúng!
Năm nay là năm Kỷ Hợi (2019), ba tháng tiền an cư đã mãn. Tăng sai con Tỳ-kheo-ni Viên Ngộ thông kiểm số chúng. Con xin thông kiểm số chúng như sau:
Trước hết con xin cung thỉnh đức Trung thiên Giáo chủ Thích Ca Văn Phật đứng ngôi thượng thủ.
Kế đến, cựu trụ và khách Tỳ-kheo-ni 80 vị, Thức xoa 26 vị, Sadini 67 vị, Hình đồng 8 vị.
Cuối cùng, con xin cung thỉnh ngài Vi Đà Hộ Pháp tự tứ hội thượng nhận một ngôi vị.
Vậy tổng cộng ngày Tự tứ hôm nay tại trụ xứ Dược Sư là 183 vị.
Kính xin quý Tôn đức liễu tri.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

SC Minh Diệu Trùng Tuyên Lời Giáo Sắc Của Đại  Tăng:

* Tụng Kinh Tự Tứ Thanh Lương:

* Thượng Tòa Đối Thú Tự Tứ:

* Đại Chúng Bạch Tự Tứ:

* Đại Chúng Lễ Tạ Chủ Pháp Sự: SC Vĩnh Bình tác bạch.

* Ni Sư Vĩnh Lạc Ban Huấn Từ Tán Hạ:

* Đại Chúng Lễ Tạ Ban Chức Sự: SC Hạnh Hiếu tác bạch.

* Ni Sư Bảo Giác Đáp Từ:

* Phật Tử Tác Bạch Dâng Y Công Đức Và Cúng Dường:

* SC Chân Thành Và SC Từ Hạnh Đại Diện Chúng Tăng Nhận Y:

* Chúc Tán Hộ Pháp:

* Lễ Kim Quang Bảo Tháp:

* Hình ảnh buổi lễ:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply