Lễ Tắm Phật 2017

Cố Tôn sư Hải Triều Âm dự Lễ Tắm Phật năm 2005 tại chùa Hương Sen

Mùng 8 tháng 4 năm Đinh Dậu (03-05-2017)

MỪNG PHẬT ĐẢN SANH

 

KỆ TẮM PHẬT

Con nay dội tắm thân Như Lai
Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ
Ngũ trược chúng sanh lìa trần cấu
Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.
Thành Tỳ Gia thật chưa từng sanh,
Rừng Ta La thật chưa từng diệt.
Không sanh không diệt đức Cù đàm
Con mắt xem nhìn càng thêm vọng.
Sáng nay chính là ngày sinh nhật
Tịnh Phạn Vương cung sanh Tất Đạt.
Chín rồng khắp tưới mưa nước tắm
Bảy bông nâng gót đỡ chân đi.

– Ám mâu ni, mâu ni, tam mâu ni ta bà ha.

TẮM PHẬT

 

Trí tuệ quang minh mỗi con người bị năm lớp vô minh che lấp: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, mệnh trược. Chấp ngã chấp pháp nẩy sanh chống đối tranh cãi. Công lý không được phổ  biến mà sức mạnh làm chủ, bè phái hoành hành. Nay tắm sạch sanh tử trần ai.

Đức Phật không sanh không diệt. Chúng sanh vọng kiến mới có sợ chết lo âu, tham sân. Phật hiện thân vào thế giới ảo mộng để giác tỉnh chúng ta. Cũng là một người. Nhưng con người tôn quý, tướng hảo tròn đủ, trí tuệ tuyệt đỉnh, tâm lượng từ bi, vị tha vô cùng. Việc làm lợi ích vô tận, sự hiểu biết chính xác cao tột. Chúng ta quy y để nhận ra ông Phật vĩnh hằng.

Hoa sen từ bùn phát sanh, lớn lên tỏa hương tịnh khiết. Phật xuất hiện trong  thế gian với nhân cách trong sạch hoàn toàn. Kinh Pháp Hoa, Phật bảo Di Lặc Bồ-tát: “Một niệm tin giải thọ mạng dài lâu của đức Phật công đức hơn người tu lục độ 80 muôn na do tha kiếp”. Đức Phật phước đức trí tuệ, thân này tan như nhà cũ hỏng, ngài mua nhà mới tốt đẹp ở cảnh giới an ninh. Chúng ta nghèo phải ở xóm nghèo với những bọn trộm cướp hung ác. Cần hiểu rằng: Tạm sống với thân năm uẩn, nhưng đã gặp Phật pháp, được làm quyến thuộc Bồ-đề của Phật thì mai sau sẽ về Tịnh-độ an lành. Bước đường tu đã có định hướng. Làm lễ Phật đản để nhớ đến đức Phật vô sanh bất diệt, đã nuôi lớn một báo thân tốt đẹp ở một cõi Tịnh-độ trang nghiêm.

 ∞

BẢY BƯỚC TRÊN HOA SEN

 

Thông điệp vĩ đại về tiến trình thành tựu Vô Thượng Giác.

Theo kinh Ưu Bà Di Pháp Môn Tịnh Hạnh, phẩm Thụy Ứng, Bồ-tát đản sanh:

Bước thứ nhất: Nhìn về phương Đông. Bình minh tuệ giác vào đạo lộ giải thoát. Hoàn thiện nhân cách cần tiếp nhận ánh sáng Tam-bảo. Trí thức thông qua học hỏi suy nghiệm và thực hành chánh pháp để kiện toàn đạo đức trước khi trở thành thánh nhân. Nhân thừa trì năm giới là bước đầu tiên. Hình ảnh hoa sen đỡ gót thật trọn vẹn ý nghĩa.

Bước thứ 2: Ngài nhìn về phương Nam. Thiên thừa thành tựu mười thiện. Thân không sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Miệng không dối láo, hai lưỡi, thêu dệt, độc ác. Ý không tham, sân, si. Xứng đáng làm thiện phước điền cho thế gian.

Bước thứ 3: Nhìn về phương Tây. Đây là thân sanh tử cuối cùng. Phương Tây nêu biểu cảnh tịch diệt vẳng lặng thanh tịnh. Thanh-văn thừa chuyên thiền định hướng về giải thoát sanh tử. Giới định tuệ, ba vô lậu học đưa đến quả vị A-la-hán.

Bước thứ 4: Ngài nhìn về phương Bắc. Bồ-tát không an trụ Niết-bàn. Bi nguyện nhập thế, vận dụng vô lượng phương tiện thiện xảo, giáo hóa cứu độ chúng sanh.

Bước thứ 5: Bước chân hoa sen trong biển lửa. Ngài nhìn xuống phương dưới: Địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Tâm hồn tăm tối, oán thù chồng chất, đọa đày chập trùng.

Bước thứ 6: Nhìn lên cao. Những đối tượng có phước báo, nếu không biết đến chánh pháp, để vô minh chi phối, càng nhiều tiền càng lắm sát sanh. Càng oai thế càng lắm hống hách. Vua quan một phen nổi giận, kẻ xúc phạm quyết định mất thân. Trời người cần nương tựa Tam-bảo. Ánh sáng giác ngộ phát huy trí tuệ vô ngã, hướng về giải thoát. Trong sáu đạo chỉ có trời người hy vọng lên Thánh quả, có khả năng thắp đuốc lên mà đi.

Bước thứ 7: Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Bước chân cuối cùng, Ngài tuyên bố: “THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ DUY NGÃ ĐỘC TÔN“.

Chúng ta là Phật tử đang noi theo dấu chân Phật. Cần ứng dụng Phật pháp vào đời sống hàng ngày. Từng bước thực hiện giải thoát an vui cho bản thân và tất cả chúng sanh.


Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply