Lễ Thọ Y Công Đức 2018

LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC

Dược Sư Ni Tự, mừng Hạ sang.
Sen thơm hé nụ, gió thu về.
Khói thơm ngào ngạt, hương trầm tỏa.
Pháp giới trang nghiêm, ngát hương hoa.

Thể theo truyền thống Phật giáo, hằng năm sau 3 tháng An cư kiết hạ, các hàng đệ tử xuất gia của Phật, thường tiếp nối công phu tu tập bằng mùa y công đức, nương theo 5 nấc thang của ngài A Na Luật Đà để tiến tu đạo hạnh, tiến dần lên lầu vô thượng giác.

Hôm nay, nơi đạo tràng Dược Sư, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi lễ, khai khóa Cahyna năm Mậu Tuất, PL 2562 – DL 2018.

Ngược dòng thời gian, hơn 25 thế kỷ về trước. Tại nước Xá Vệ, trong núi Ta La La, đức Thế Tôn và 800 Tỳ–kheo chung họp, vì Tôn giả A Na Luật Đà may y. Đức Phật dạy Tôn giả rằng: Ông hãy vì các Tỳ kheo nói pháp Cahyna, và nên thường thường nói pháp Cahyna, hãy vâng thọ, đọc tụng, tu tập, khéo giữ gìn Cahyna pháp. Vì Cahyna pháp, là căn bản phạm hạnh, đưa đến Giác, đưa đến Niết bàn.

Nghe Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A Na Luật Đà và trong hội chúng, hoan hỷ tín thọ phụng hành. Để tiếp nối gót vàng thanh cao đó, hôm nay nơi đạo tràng Dược Sư:

Nối gót Tổ sư, nguyền tu tập.
Cahyna, giải thoát khổ mê.
Thắng duyên nương tựa Tăng già.
Nguyện theo giáo pháp, Phật đà đồng tu.

Y này đã như pháp may thành, là y 9 điều, 27 bức, 2 đường dài 1 đường ngắn, là y cắt triệt, 4 chung quanh viền nẹp. Tiếng Phạn, là y Cahyna. Người Trung Hoa gọi là, y thưởng thiện phạt ác, cũng gọi là y công đức.

Y này chúng Tăng, sẽ thọ làm y công đức. Y này chúng Tăng, nay thọ làm y công đức. Y này chúng Tăng, đã thọ làm y công đức.

* Hình ảnh buổi lễ

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply