Lễ Thọ Y Công Đức 2019

Ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Hợi (16-08-2019)

LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC

Tục lệ trì y công đức phát khởi từ kinh Cahyna. Ngài A Na Luật Đà rách y mà mù mắt. Phật và chúng Tăng chung sức may y cho ông. Phật sai ông thuyết pháp đáp công chúng Tăng. Ông nói ngay đường lối tu hành của chính mình. Và để minh chứng sự thành công, ông phải đem thần thông vẫn giấu xưa nay: “Như những người thế gian mỗi khi có châu báu đều lo che đậy bằng lá đa la”.
Luật Huyền Ty dạy: Sau 5 tháng, y công đức phải dành cho những Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni không y hoặc rách y. Đặc biệt không cho những người keo sẻn (có thể tự sắm mà cứ xin).
Người trì y không hề được đắp y, không được mống tâm khởi nghĩ “y này thuộc về ta”.
Y công đức còn có tên là thưởng thiện phạt ác, vì những ai thanh tịnh trong mùa hạ mới được thọ y.
Ngài A Na Luật Đà vâng lời Phật, đã dạy chúng 5 pháp môn, thật là bền chắc chân thật, như 5 hòn ngọc kim cương:
1) Trì giới.
2) Thiểu dục tri túc.
3) Hộ sáu căn.
4) Nhiếp niệm tự chủ.
5) Thiền định (phá ngũ cái).
Là sự nghiệp đại chúng phải tu tập trong 5 tháng thọ y.

(Sư trưởng Hải Triều Âm)

* Niêm Hương – Lễ Phật:

* Ni Sư Vĩnh Lạc Huấn Từ Khai Khóa Cahyna:

* Pháp Chính Thọ Y Công Đức:

SC Từ Hạnh trì y

* Tỳ-kheo-ni Lần Lượt Thọ Y:

* Tụng Kinh Cahyna:

* Lễ Y Công Đức:

* Hồi Hướng:

* Hình ảnh buổi lễ.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply