Lễ Tổng Kết

Ngày 07 tháng 6 năm Kỷ Hợi (09/07/2019) Lớp Luật và Tứ Niệm Xứ làm Lễ Tổng kết và Phát thưởng các học sinh xuất sắc.

Lớp Luật Học Cương Yếu tổng kết.

* Lớp Luật Học Cương Yếu với thành tích là: 4 giải đồng hạng nhất, 1 giải hạng nhì, 2 giải đồng hạng 3 và 3 giải Khuyến Khích.

Lớp Tứ Niệm Xứ tổng kết.

* Lớp Tứ Niệm Xứ với thành tích là: 3 giải đồng hạng nhất, 2 giải hạng nhì, 2 giải đồng hạng 3 và 4 giải Khuyến Khích.

Ngày 11 tháng 6 năm Kỷ Hợi (13/07/2019) Lớp Lăng Nghiêm Tổng kết và Phát thưởng cho các học sinh xuất sắc.

Lớp Lăng Nghiêm Tổng kết.

* Lớp Lăng Nghiêm với thành tích là: 3 giải đồng hạng nhất, 1 giải hạng nhì, 4 giải đồng hạng 3 và 6 giải Khuyến Khích.

* Hình ảnh 3 lớp Tổng kết:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply