Lễ Tưởng Niệm, Khánh Tuế Giới Sư 7-2019

Ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Hợi (17-08-2019)

LỄ TƯỞNG NIỆM

Mỗi năm vào ngày 17 tháng 7, Ni chúng các chùa trong Tông môn đều tụ hội về chùa Dược Sư, làm lễ Khánh Tuế Ân Sư. Sáu năm nay, dù chúng con vắng bóng Tôn Sư nhưng mỗi năm, cũng vào ngày này, các chùa vẫn tụ hội về đây, tưởng niệm đến ân đức của bậc Thầy tôn kính.

* Kinh hành niệm Phật quanh Bảo Tháp:

* Các cô tiểu Chùa Bát Nhã đọc bài cúng dường Ân Sư:

Tiểu Thanh Lạc 3 tuổi đọc bài Bát Kính Pháp
Tiểu Từ Hiếu, Tâm Hương, Thanh Lạc và Thảo Hiền đọc bài Lục Hòa

LỄ KHÁNH TUẾ GIỚI SƯ

VĂN NGHỆ

Tiểu phẩm Ba Câu Hỏi của Chùa Dược Sư 2.
Phật tử hát mừng Khánh tuế
Chúng Bát Nhã hát vè Mừng Khánh tuế.
Chúng Thức xoa và Sadini Chùa Bát Nhã hát vè.
Cô Hiếu Quang và Hiển Quang – Chùa Dược Sư 2 – hát vè.
Phát bánh kẹo

* Hình ảnh buổi lễ:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply