Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Nam Hải Bồ Tát Quán Thế Âm. Photo: Trung Tín.

CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC
LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Vào lúc 18h30′ – Ngày 19 tháng 9 năm Đinh Dậu (07-11-2017)

LỄ QUÁN ÂM QUẢNG TRẦN

Phật hỏi Viên Thông, con từ căn tai viên chiếu tam muội, duyên tâm tự tại, nhân nhập lưu tướng, được vào chánh định, thành tựu Bồ-đề, ấy là hơn cả.

Bạch đức Thế Tôn! Phật Quán Thế Âm khen con khéo được Viên Thông pháp môn. Ở trong đại hội thọ ký cho con hiệu là Quán Thế Âm. Bởi con xem nghe mười phương viên minh cho nên Quán Thế Âm danh vang khắp mười phương thế giới.

Bọt phù âu vốn không mà vọng thành có. Diệt rồi trở về bổn gốc là không. Hư không trong biển giác như bọt nổi thì ba cõi trong hư không làm sao bền. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để khuyên mau chọn đường quy nguyên.

Bồ-tát vong âm thanh để về văn tánh. Nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn. Để thấy rõ Bồ-tát hạnh khác tiểu thừa, vong trần mà không hoại cảnh.

Thuyết pháp không trệ gọi là Diệu Âm. Tầm thanh cứu khổ là Quán Thế Âm. Âm tánh không vướng mắc là Phạm Âm. Ứng cảm chẳng lỡ thời là Hải Triều Âm. Ba mươi hai ứng thân thuyết pháp, bất tư nghì nói chú là năng lực của Diệu Âm; tám nạn thí vô úy là năng lực Quán Thế Âm; trừ ba độc phá xan tham là Phạm Âm; tất cả hy cầu cảm ứng không lỡ thời là năng lực Hải Triều Âm.

Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply