Lễ Xả Y Công Đức

Ngày 15 tháng chạp năm Mậu Tuất (20-01-2019)

LỄ XẢ Y CÔNG ĐỨC

  • SC Viên Ngộ tác bạch lễ tạ đại chúng:

Kính bạch trên Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng!

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới hôm nào đại chúng làm lễ thọ Y Công Đức mà nay đã viên mãn 5 tháng. Mùa Cahyna năm nay, trên Thầy và Quý Sư Cô cho phép con tập học 5 nấc thang của Ngài A Na Luật Đà. Trong 5 tháng, con vì nghiệp chướng sâu dày, thân bệnh, tâm không thâu nhiếp nên nhiều lúc đã làm động niệm trên Thầy, Quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay đối trước bảo điện trang nghiêm, con xin thành tâm sám hối. Ngưỡng mong trên Thầy, Quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng từ bi tha thứ cho con mọi lỗi lầm sơ sót.

Hôm nay là ngày mãn khóa Cahyna, con xin thành kính đảnh lễ tạ ơn trên 2 Thầy, Sư Cô Kiểm Khán, Quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng đã đại lao tất cả các công việc để con được tập tu trong suốt thời gian qua. Con nguyện sẽ cố gắng quay về mình, thanh lọc dần những tập khí vô minh để không phụ công ơn trên 2 Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng.

Sau cùng, con nguyện cầu 10 phương chư Phật gia hộ trên 2 Thầy Pháp thể khinh an, Bồ Đề quả mãn. Kính chúc Quý Sư Cô ban Chức Sự cùng toàn thể đại chúng thân tâm an lạc, tinh tấn tu hành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply