Lựa chọn đường đi

Sách Thần Tăng chép: Gã Vinh Kha rượu thịt nặng nề. Một hôm đọc Vãng Sanh Truyện. Đọc xong một truyện, gật đầu một cái. Nhờ nhân lành này về sau đủ duyên tu hành. Nghe Phật A Di Đà dạy: “Mười năm nữa ngươi sẽ được vãng sanh”. Kha bạch: “Ta Bà uế trược, chánh niệm dễ mất. Nguyện con sớm về Tịnh-độ, phụng sự Thánh Hiền”. Quả nhiên 3 hôm sau, Kha nhẹ nhàng vãng sanh.

Tâm động một niệm là đã gieo một hạt giống trong 10 pháp giới. Vậy mà có thể không trân trọng mỗi khi khởi niệm sao? Một tấc quang âm là một tấc đời sống. Vậy mà không mến tiếc sao? Niệm niệm chấp trì danh hiệu Phật là không uổng phí tinh thần cũng không uổng phí thời giờ. Làm phước cầu phước cũng là lãng phí như đem bảo châu như ý đổi lấy manh áo chén cơm. Huống chi còn buông lung ba nghiệp đến nỗi đọa lạc tam đồ, đau xót bao nhiêu! Một niệm danh hiệu Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đã về tới cõi Phật rồi, bao nhiêu gốc ngọn sanh tử diệt hết. Đã cùng các bậc thượng thiện chung hội thì chỉ một đời liền nhất sanh bổ xứ. Xin quý học giả để tâm chiêm nghiệm mà lựa chọn đường đi.

(Cố Tôn Sư Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply