Niệm Phật Nhất Tâm

Người thế gian sống tháo động, tâm phải động theo nên khó khăn hành trì. Người xuất thế gian sống tịnh cư, ba nghiệp thanh tịnh, nhưng nếu không biết tu cứ tâm viên ý mã thì ý nghiệp không thể thanh tịnh. Càng ở thanh vắng bao nhiêu phiền não càng nổi dậy nhiều hơn. Ở một mình mà không khéo tu, không thể trừ phiền não, không minh tâm không thể có trí tuệ. Người tu Tịnh-độ lần chuỗi, gõ mõ, tụng kinh mục đích là để chú ý duyên theo đó lắng phiền não, tập an định. Song đây chỉ là phương pháp của người sơ cơ, dùng hình thức tập điều hòa tâm niệm. Niệm thuần thục đến chỗ vô niệm thì cũng chính là nhập định nhất tâm.

(Cố Sư trưởng Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply